قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

JPA Repositories

 Supported keywords inside method names

KeywordSampleJPQL snippet
AndfindByLastnameAndFirstname… where x.lastname = ?1 and x.firstname = ?2
OrfindByLastnameOrFirstname… where x.lastname = ?1 or x.firstname = ?2
BetweenfindByStartDateBetween… where x.startDate between 1? and ?2
LessThanfindByAgeLessThan… where x.age < ?1
GreaterThanfindByAgeGreaterThan… where x.age > ?1
AfterfindByStartDateAfter… where x.startDate > ?1
BeforefindByStartDateBefore… where x.startDate < ?1
IsNullfindByAgeIsNull… where x.age is null
IsNotNull,NotNullfindByAge(Is)NotNull… where x.age not null
LikefindByFirstnameLike… where x.firstname like ?1
NotLikefindByFirstnameNotLike… where x.firstname not like ?1
StartingWithfindByFirstnameStartingWith… where x.firstname like ?1 (parameter bound with appended %)
EndingWithfindByFirstnameEndingWith… where x.firstname like ?1 (parameter bound with prepended %)
ContainingfindByFirstnameContaining… where x.firstname like ?1 (parameter bound wrapped in %)
OrderByfindByAgeOrderByLastnameDesc… where x.age = ?1 order by x.lastname desc
NotfindByLastnameNot… where x.lastname <> ?1
InfindByAgeIn(Collection<Age> ages)… where x.age in ?1
NotInfindByAgeNotIn(Collection<Age> age)… where x.age not in ?1
TruefindByActiveTrue()… where x.active = true
FalsefindByActiveFalse()… where x.active = false


http://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/1.4.1.RELEASE/reference/html/jpa.repositories.html

تاریخ ارسال: شنبه 4 دی‌ماه سال 1395 ساعت 10:10 ق.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر