قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

نکاتی در مورد طراحی رابط کاربری

اگر شما قوی‌ترین نرم افزار را در یک زمینه خاص تولید کنید اما یک رابط کاربری مناسب برای آن طراحی نکنید، کاربران از آن استفاده نخواهند کرد.
 • رابط کاربر باید تا حد ممکن دخالـت حافظـه را کـم کنـد
 • بهترین رابطـهای کـاربر از طراحـی سـاده برخوردارنـد. طرحهـای سـاده، یـادگیری و استفاده را آسان میکنند و به رابط کاربر، ثبات و استحکام میبخشند
 • کاربر نبایـد بـه یکباره با حجم زیادی از اطلاعات روبرو شود، بلکه بهتر است مقدار زیادی از اطلاعـات را به گونهای جای داد که صفحه شلوغ به نظر نرسد
 • کاربر باید همیشه آگاه و مطلع نگه داشته شود و بـازخورد بـه سـرعت آمـاده شـود.
 • هر عنصر دیداری که روی صـفحه نمـایش ظـاهر مـیشـود، توجـه کـاربر را جلـب میکند.
 • در صـفحات گرافیکـی، رنـگ، مؤثرترین عامل در جلب رضایت کاربر به شمار میآیـد.
 • بر اساس اصول روانشناسی، وقتی کاربر راضی به نظر میرسد کـه بـر محـیط خـود مسلط باشد و کارهایی که انجام میدهد، به طور قطع به نتیجه برسد.
 • انتظار میرود یک رابط کاربر مطلوب بدون بازشدن صفحههای متعـدد، فـرد را بـه پاسـخ برسـاند
 • استفاده از عنوان‌های با معنی برای اجزای صفحه
 • جزئیات تکنیکی از دید کاربر پنهان باشد
 • تعریف کلیدهای میانبر
 • اطلاعات را به تدریج نمایش دهید
 • کارهای طولانی باید وقفه پذیر باشند
 • کارهای حساس باید برگشت‌پذیر باشند

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 04:53 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 1 نظر