X
تبلیغات
رایتل

قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

تست شیمی

تست شیمی پیش 1 فصل اول
1) در واکنش:
  در یک گستره‏ ی زمانی و دمای معین ، با سرعت متوسط مول بر ثانیه تولید شده است . سرعت واکنش در این گستره‏ی زمانی بر حسب مول بر ثانیه کدام است؟                      
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛


متوسط - طراحی مولف

2) کدام پدیده  ی زیر با استفاده از نظریه  ی اتمی دالتون قابل توضیح و تفسیر است؟
2) برقکافت
1) ایزوتوپی
4) تبخیر مایع  ها در اثر گرما
3) آذرخش (رعد و برق)

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ دالتون ، اتم را ذره‏ای تجزیه  ناپذیر و مانند یک گوی آهنی توپر می دانست . طبیعی است که هر پدیده‏ای را که به ذره‏های زیراتمی مربوط باشد نمی توانیم با نظریه‏ی اتمی دالتون توضیح دهیم .
پدیده‏ های ایزوتوپی (تفاوت در تعداد نوترون های هسته)، برقکافت (تجزیه‏ ی مواد مرکب به کمک جریان برق که جریانی از الکترون هاست ) و آذرخش (پیدایش جرقه بین ابرهای باردار) همگی به ذره  های زیراتمی مربوط می شوند.
متوسط - طراحی مولف

3) اگر اتم واقعاً همان گونه بود که دالتون تصور می کرد، کدام پیشرفت علمی زیر ممکن بود حاصل شود؟
1) پرتونگاری
2) تولید باران مصنوعی
3) ساخت بمب هسته ای
4) تولید جرقه  های رنگی در آتش بازی ها

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ هر سه پدیده  ی مورد اشاره در گزینه  های1،3 و4 به طور مستقیم به ذره  های زیراتمی وابسته  اند.
متوسط - طراحی مولف

4) در حالت پایه، اوربیتال های، ودر اتم از چه نظر با هم تفاوت دارند؟
2) جهت  گیری فضایی
1) تعداد الکترون ها
4) اسپین الکترون ها
3) سطح انرژی

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ آرایش حالت پایه‏ی اتم به صورت روبه رو است:                   
به این ترتیب ، هر یک از اوربیتال های،و دارای سطح انرژی برابر هستند. هم چنین هر کدام از آن ها در حالت پایه ی این اتم دارای یک الکترون با اسپین می باشند.
ولی به یاد داشته باشید که اوربیتال های،و به­ترتیب در امتداد محورهایx، y وz دستگاه مختصات دکارتی جهت گیری کرده  اند.
متوسط - طراحی مولف

5) تفاوت جرم دو نمک حاصل از واکنش 3/0 مول سدیم هیدروکسید با گاز کلر در گرما، مطابق معادله‏ی زیر، بر حسب گرم کدام است؟  

(جرم های اتمی بر حسب
)
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ به ازای هر مول NaOH که در واکنش بالا شرکت کند، مول()و یک مول ()تشکیل می شود. بنابراین اختلاف جرم دو نمک برابر با() خواهد بود.
 
متوسط - طراحی مولف

6) چند میلی لیتر از محلول سدیم تیو سولفات برای واکنش با ید، مطابق واکنش زیر، لازم است؟
(جرم اتمی: )
 
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ 

متوسط - طراحی مولف

7) در کدام معادله‏ی زیر، انرژی مصرف شده به عنوان انرژی نخستین یونش معرفی می شود؟
1)
2)
3)
4)

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ انرژی نخستین یونش مقدار انرژی لازم برای جدا کردن یک مول الکترون از یک مول اتم خنثی در حالت گازی و تبدیل آن به یک مول یون یک بار مثبت گازی است .
متوسط - طراحی مولف

8) انرژی یک اوربیتال معین در یک اتم …… بستگی دارد.
1) تنها به عدد کوانتومی اصلی
2) تنها به عدد کوانتومی فرعی
3) به هر چهار عدد کوانتومی
4) به دو عدد کوانتومی اصلی و فرعی

پاسخ:
گزینه‏ی4)؛ انرژی هر اوربیتال به هر دو عدد کوانتومی اصلی ،، و فرعی ،، آن وابسته است .
متوسط - طراحی مولف

9) کدام برداشت از شکل زیر درست  نیست؟

1)A وBهم  پار (ایزومر) یک  دیگر هستند.
2) با گذشت زمان ، سرعت واکنش کاهش می یابد.
3) 
4) طی واکنش ، تعداد کل مول های مواد موجود در ظرف تغییر می کند.

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ به ازای هر گوی سیاه که مصرف شده است یک گوی سفید تولید شده است . چون در طی واکنش شیمیایی اتمی از بین نمی رود می توان نتیجه گرفت که اتم های سازنده‏ی با تغییر آرایش ، فراورده‏ی را تولید کرده‏ اند. پس و هم پار هستند.
این شکل ها با فاصله ی زمانی دقیقه رسم شده‏اند. ولی می‏ بینید تعداد گوی ‏های سیاه که در دقیقه‏ی نخست به گوی‏های سفید تبدیل شده‏اند بیش از دقیقه‏ی دوم و در دقیقه‏ی دوم بیش از دقیقه‏ی سوم بوده است . بنابراین سرعت واکنش با گذشت زمان کاهش یافته است .
چون به ازای مصرف یک گوی سیاه، یک گوی سفید تولید شده است ، سرعت مصرف و سرعت تولید برابر است . هم چنین تعداد کل مول های مواد موجود در ظرف واکنش ثابت می ماند.
متوسط - طراحی مولف

10) تعداد کل زیرلایه  ها در هر تراز اصلی انرژی برابر است با:
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ تعداد زیرلایه  های هر تراز اصلی انرژی در اتم ، برابر با شماره  ی (عدد کوانتومی اصلی) آن تراز اصلی است .
متوسط - طراحی مولف

11) اگر سرعت متوسط مصرف گاز بوتان در واکنش ، در یک گستره‏­ ی زمانی برابر باشد، سرعت متوسط تولید گازبر حسب کدام است؟                                               
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ با توجه به ضریب استوکیومتری گازهای بوتان ، و کربن  دی  اکسید،، سرعت تولیدچهار برابر سرعت مصرف است : 

متوسط - طراحی مولف

12) کدام یک از دانشمندان زیر، از بنیان  گذاران نظریه‏ی عنصرهای چهارگانه است؟
2 ) ارسطو
1 ) دموکریت
4 ) لیوسیپوس
3 ) فیثاغورث

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ تالس اصل همه ی مواد را آب می دانست . هراکلیتوس می پنداشت که همه چیز از آتش ساخته شده است و آناکسیمنس بر این باور بود که همه ی مواد از هوا ساخته شده اند. آمپدوکلِس بر این سه عنصر، عنصر چهارمی یعنی خاک را نیز افزود و اعلام کرد، همه ی مواد از چهار عنصر هوا، آب ، آتش و خاک ساخته شده اند. بعدها ارسطو نیز با تفاوت هایی ، نظریه ی آمپدوکلِس را تأیید کرد. ولی به دلیل شهرت ارسطو، اغلب او را به عنوان پایه گذار نظریه‏ی عنصرهای چهارگانه می شناسند.
متوسط - طراحی مولف

13) مدل های اتمی تامسون و رادرفورد از چه نظر به هم شباهت دارند؟
1) وابستگی جرم اتم با تعداد الکترون ها
2) حرکت سریع الکترون ها در اتم
3) خنثی بودن اتم از نظر بار الکتریکی
4) پراکندگی بار مثبت در تمام اتم

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ در هر دو مدل اتمی (تامسون و رادرفورد) ، اتم خنثی است . زیرا مقدار بار الکتریکی منفی و مثبت در آن برابر است .
تامسون اعتقاد داشت که جرم اتم به دلیل وجود تعداد زیادی الکترون در آن است . در حالی که رادرفورد به درستی اعتقاد داشت بیش تر جرم اتم در هسته متمرکز است . چنان که می دانید هسته محل تجمع پروتون ها و نوترون هاست .
هم چنین در مدل اتمی تامسون ، الکترون ها در فضای ابرگونه ای با بار مثبت ، مستقر هستند. در حالی که در مدل رادرفورد، الکترون ها با سرعت زیاد، به دور هسته می چرخند. به یاد داشته باشید که در مدل اتمی رادرفورد، هسته محل تجمع تمام بار مثبت اتم است . ولی تامسون اعتقاد داشت ، بار مثبت اتم در تمام آن پراکنده است .
متوسط - طراحی مولف

14) پرتوی کاتدی را به­دلیل …… به این نام نامیده  اند.
1) دارا بودن بار منفی
2) انحراف در میدان الکتریکی به سمت قطب مثبت
3) این که از کاتد به سمت آند حرکت می کند
4) این که به جنس فلز سازنده‏ی کاتد بستگی دارد

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ پرتوی کاتدی به این دلیل به این نام نامیده شده است ، که در اثر برقراری یک ولتاژ بسیار قوی بین دو الکترود در لوله‏ی پرتوی کاتدی ، از الکترود منفی (کاتد) به سمت الکترود مثبت (آند) جریان می یابد.
توجه داشته باشید که بار منفی یک الکترود همواره دلیل بر ایفای نقش کاتد توسط آن الکترود نیست . برای نمونه در پیل الکتروشیمیایی، قطب مثبت نقش کاتد را ایفا می کند.
متوسط - طراحی مولف

15) کدام اتم در حالت پایه ، دارای بیش ترین تعداد الکترون های جفت نشده ( اوربیتال های تک الکترونی ) است؟
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ آرایش الکترونی فسفر به صورت روبه  رو است:

در این صورت در زیرلایه  یp3، سه اوربیتال تک  الکترونی خواهیم داشت .
متوسط - طراحی مولف

16) کدام بخش از نظریه‏ی اتمی دالتون هنوز هم معتبر است؟
1) همه‏ی اتم های یک عنصر جرم یکسان دارند.
2) در واکنش های شیمیایی ، اتم ها، خود تغییری نمی کنند.
3) اتم ها نه به وجود می­آیند و نه از بین می روند.
4) ماده از ذره  های تجزیه  ناپذیری به نام اتم ساخته شده است .

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ توجه داشته باشید که در واکنش های شیمیایی اتم ها از بین نمی روند و به وجود نمی­آیند و تنها آرایش آن ها در مولکول ها تغییر می کند. ولی در واکنش های هسته  ای چنین نیست و اتم ها ممکن است به یک دیگر تبدیل شوند.
چنان­که می دانید هر عنصر به طور معمول از چند ایزوتوپ تشکیل شده است . بنابراین تمام اتم های یک عنصر جرم برابر ندارند.
هم چنین صدها ذره ی زیراتمی شناخته شده است که مشهورترین آن ها الکترون ، پروتون و نوترون هستند.
متوسط - طراحی مولف

17) سرعت واکنش کمیتی…… است و با اندازه  گیری…… واکنش دهنده  ها…… سرعت تولید…… معین می شود.
1) تجربی، نسبت مصرف، به، فراورده  ها
2) تجربی، سرعت مصرف، یا، فراورده  ها
3) نسبی، تولید، و، واکنش دهنده  ها
4) نسبی، حجم، و، غلظت

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ این جمله از متن کتاب درسی در صفحه‏ی 3 انتخاب شده است .
متوسط - طراحی مولف

18) درواکنش اتم گرم منیزیم با نیتروژن اضافی ، چند گرم منیزیم نیترید تشکیل می شود؟

 (جرم اتمی:)
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ 

متوسط - طراحی مولف

19) اندازه  گیری کدام یک از ویژگی  های واکنش دهنده (ها) یا فراورده (ها) در تعیین سرعت یک واکنش شیمیایی کاربرد  ندارد؟
 2)غلظت
1) حجم
4) جرم
3) انحلال  پذیری

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ با پیشرفت واکنش ، واکنش دهنده  ها مصرف و فراورده‏ ها تولید می شوند. به همین دلیل ، حجم ، غلظت و جرم آن ها تغییر می کند. با اندازه‏گیری هر یک از این کمیت ها در زمان های مشخص ، می توان سرعت واکنش را تعیین کرد. ولی انحلال  پذیری یک ماده به مقدار آن بستگی ندارد. بنابراین با مصرف یا تولید شدن یک ماده انحلال پذیری آن تغییر نخواهد کرد و نمی توان با اندازه  گیری آن ، سرعت واکنش را تعیین کرد.
متوسط - طراحی مولف

20) معادله‏ی نمادی موازنه شده ی واکنش روبه رو کدام است؟
  هیدروژن + سدیم هیدروکسید  آب + سدیم
1) 
2)
3)
4)

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ (گزینه‏ی 1) نادرست است ، زیرا فرمول شیمیایی سدیم هیدروکسید،NaOH، به اشتباه به­صورت نوشته شده است .
در (گزینه‏ی 2) نیز از ضریب کسری استفاده شده است .
در (گزینه‏ی 3) نیز فرمول شیمیایی سدیم هیدروکسید،NaOH، به اشتباه به ­صورت نوشته شده است .
متوسط - طراحی مولف

21) قدرت نفوذ کدام پرتو  بیش تر است؟
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ چنان­که در شکل های صفحه ی 7 پیداست ، قدرت نفوذ پرتوی گاما بسیار بیش تر از دو پرتوی آلفا و بتاست . همچنین از کتاب شیمی 1 و نیز حاشیه  ی صفحه ی 15 کتاب شیمی 2 به یاد دارید که طول موج پرتوی ایکس از پرتوی گاما بزرگ تر و انرژی آن کم تر است .
متوسط - طراحی مولف

22) اگر واحد اتمی جرم ، جرم یک اتم باشد، جرم یک اتم اکسیژن و جرم یک اتم کربن به ترتیب از راست به چپ و به طور تقریبی برابر با…… و…… خواهد بود.
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ جرم اتم بر حسب یکای برابر با است . اگر جرم اتم را برابر با یک در نظر بگیریم ، در حقیقت یکای جرم اتمی را تقسیم بر چهار کرده  ایم . در این صورت جرم هر اتم بر حسب یکای جدید، جرم پیشین آن خواهد بود.
متوسط - طراحی مولف

23) کروم دارای ایزوتوپ پایدار است که جرم اتمی و فراوانی آن ها در جدول زیر آمده است . با توجه به جدول زیر ، جرم اتمی متوسط کروم کدام است؟
ایزوتوپ
جرم اتمی
درصد فراوانی
کروم


کروم


کروم


کروم

 

2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ نیازی به محاسبه نیست . وقتی درصد فراوانی یک ایزوتوپ خیلی بیش تر از درصد فراوانی دیگر ایزوتوپ ها باشد، طبیعی است که جرم اتمی میانگین به جرم اتمی ایزوتوپ فراوان تر نزدیک تر است .
با این حال برای این که مطمئن شوید، محاسبات زیر را مرور کنید. در این محاسبات ، درصد فراوانی ایزوتوپ ها را با نمادهای،، وو جرم های اتمی هر ایزوتوپ را با نمادهای،، و نشان داده ایم:
 

متوسط - طراحی مولف

24) یکی از راه‏های تهیه ی گاز اکسیژن در آزمایشگاه ، تجزیه‏ی گرمایی پتاسیم کلرات مطابق معادله‏ی  است . از تجزیه‏ی گرمایی نمونه‏ای از پتاسیم کلرات با خلوص، گرم گاز اکسیژن به دست آمده است . جرم پتاسیم کلرات ناخالص مصرف شده چند گرم بوده است؟  
( جرم های اتمی بر حسب
)
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛


متوسط - طراحی مولف

25) شیمی دان  ها مایل‏اند سرعت کدام دسته از واکنش های شیمیایی را کاهش دهند؟
1) غذا سازی در گیاهان
2) پوسیدن مواد غذایی موجود در زباله های شهری
3) پوسیدن در و پنجره های چوبی
4) تولید زیست گاز از زباله های شهری

پاسخ:
گزینه‏ی3)؛ پوسیدن در و پنجره‏های چوبی فرایندی ناخواسته است که خسارت های مالی را به دنبال دارد. به­همین دلیل ، دانشمندان مایل‏اند سرعت این واکنش­ها را کاهش دهند.
متوسط - طراحی مولف

26) در واکنش در یک گستره‏ی زمانی و دمای معین ، با سرعت متوسط  مول بر ثانیه مصرف شده است . جرم   تولید شده پس از دقیقه بر حسب گرم کدام است؟             
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ چون ضریب استوکیومتری و در معادله‏ی موازنه  شده‏ی واکنش برابر است ، سرعت تولیدنیز برابر با است .

متوسط - طراحی مولف

27) رابطه‏ی قانون سرعت برای واکنش:
 
 
به ­صورت   است . اگر در دمای ثابت ، غلظت هر دو واکنش دهنده دو برابر شود، سرعت واکنش چند برابر خواهد شد؟
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ چون مرتبه‏ی واکنش نسبت به هر یک از واکنش دهنده‏ها برابر «1» است ، در دمای ثابت ، دو برابر شدن غلظت هر کدام از آن ها، سبب دو برابر شدن سرعت واکنش خواهد شد. به این ترتیب ، اگر غلظت هر دو واکنش دهنده هم زمان دو برابر شود، سرعت واکنش خواهدشد.
متوسط - طراحی مولف

28) انرژی هر نوار در طیف نشری یک اتم برابر با …… است .
1) انرژی یونش آن
2) تفاوت میان انرژی سطوح آغازی و پایانی در انتقال الکترون
3) انرژی لازم برای برانگیختگی اتم  
4) انرژی آزاد شده هنگام اضافه شدن الکترون به اتم

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ وقتی الکترونی با دریافت انرژی به تراز بالاتری منتقل می شود، هنگام برگشت همان مقدار انرژی را که دریافت کرده است به صورت طول موج معینی از دست می دهد. بنابراین انرژی هر نوار رنگی ( طول موج ) نشان دهنده ی تفاوت سطح انرژی تراز مبدأ و مقصد است .
متوسط - طراحی مولف

29) در واکنش:  ، در یک گستره‏ی زمانی و دمای معین ، با سرعت متوسط مول بر لیتر بر ثانیه مصرف می شود. اگر حجم ظرف واکنش برابر لیتر باشد، چند مول در مدت دقیقه مصرف می شود؟                
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛

متوسط - طراحی مولف

30) در میدان الکتریکی یکسان ، میزان انحراف پرتوی …… از پرتوی …… بیش تر است زیرا ……
1) آلفا، بتا، ذره  های آلفا سنگین تر هستند.
2) آلفا، بتا، بار الکتریکی ذره  های آلفا بزرگ تر است .
3) بتا، آلفا، ذره  های بتا بسیار سبک تر هستند.
4) بتا، آلفا، بار الکتریکی ذره  های بتا کوچک تر است .

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ در میدان الکتریکی یکسان ، میزان انحراف ذره های باردار سازنده  ی یک پرتو، با جرم آن ها رابطه  ی وارونه و با بار الکتریکی آن ها رابطه  ی مستقیم دارد. به بیان دیگر میزان انحراف با کسر رابطه  ی مستقیم دارد که در آنq بار الکتریکی ذره و   m جرم آن است . گرچه بار الکتریکی ذره  های بتا از نظر بزرگی نصف بار الکتریکی ذره های آلفاست ، ولی چون ذره  های سازنده ی پرتوی بتا ( الکترون ها ) حدود بار سبک تر از ذره  های آلفا ( هسته‏ی اتم هلیم که شامل دو پروتون و دو نوترون است ) هستند، میزان انحراف آن ها بسیار بیش تر است .
متوسط - طراحی مولف

31) با توجه به داده  های جدول زیر که به واکنش «فراورده‏ ها» در یک دمای معین مربوط می شود، مرتبه‏ی واکنش نسبت بهو به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
سرعت واکنش پس از گذشت مدت کوتاهی از آغاز واکنش

غلظت واکنش­دهنده ­ها در آغاز واکنش

غلظت واکنش­دهنده ­ها در آغاز واکنش

شماره ­ی آزمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

2) و
1) و
4) و
3) و

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ مقایسه‏ی سرعت واکنش در آزمایش های «1» و «2» نشان می دهد که دو برابر شدن غلظت سبب دو برابر شدن سرعت واکنش شده است . به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که مرتبه‏ ی واکنش نسبت به برابر «1» است .
مقایسه‏ی سرعت واکنش در آزمایش های «2» و «4» نیز نشان می دهد که دو برابر شدن غلظت سبب چهار برابر شدن سرعت واکنش شده است . به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که مرتبه‏ی واکنش نسبت به برابر «2» است .
متوسط - طراحی مولف

32) معادله  ی شیمیایی :

در کدام گزینه به درستی موازنه شده است؟
1) 
2)
3)
4)

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ در معادله‏ی، اتم های اکسیژن موازنه نیستند.
در معادله‏ی، زیروند«2» از فرمول شیمیایی در سمت راست معادله حذف شده است .
در معادله ی، از ضریب کسری استفاده شده است .
متوسط - طراحی مولف

33) معادله‏ی موازنه شده‏ی سوختن کامل متان کدام است؟
1)

2)
3)
4)

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ فراورده  های سوختن کامل متان ،  و  هستند. (توجه داشته باشید که آب ، در دمای شعله به حالت بخار است .)
پس معادله  های و درست نیستند. در معادله  ی نیز از کوچک ترین ضرایب کسری استفاده نشده است .
متوسط - طراحی مولف

34) برای تولید پرتوی کاتدی وجود کدام مورد در لوله‏ی پرتوی کاتدی الزامی نیست؟
1) الکترودهای فلزی
2) ولتاژ بسیار بالا
3) فشار اندک گاز درون لوله
4) وجود ماده‏ی فلوئورسنت در دیواره‏ی لوله

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ پرتوی کاتدی هنگامی ایجاد می شودکه بین دو الکترود فلزی که درون یک محفظه با خلأ نسبی (فشار بسیار کم گاز)، یک اختلاف پتانسیل (ولتاژ) زیاد برقرار شود. وجود ماده‏ی فلوئورسنت در دیواره‏ی لوله ی پرتوی کاتدی باعث می شود که در اثر برخورد پرتو با آن ، لکه‏ای نورانی ایجاد شود ولی وجود آن برای تولید پرتوی کاتدی الزامی نیست .
متوسط - طراحی مولف

35) «برقکافت» یعنی: «…… به کمک جریان برق»
1) تجزیه‏ی مواد مرکب
2) تجزیه‏ی اتم به ذره‏های سازنده‏اش
3) ترکیب کردن عنصرها
4) گرم کردن مواد

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ برقکافت ، ترکیبی از دو واژه‏ی «برق» و «کافت»، به معنی شکستن با جریان برق و معادل واژه‏ی لاتین «الکترولیز» است .
عبور جریان برق از یک الکترولیت (به حالت مذاب یا محلول) را برقکافت می گویند. چنین عملی با تجزیه‏ی حلال ، ترکیب یونی  یا هر دو همراه است .
متوسط - طراحی مولف

36) برای تهیه‏ی گرم، چند مول کلسیم کلرید لازم است تا با مقادیر کافی نقره نیترات ، واکنش دهد؟

 (جرم  های اتمی بر حسب
)
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛

متوسط - طراحی مولف

37) اتم عنصری در هسته‏ی خود دارایپروتون است . کدام گزینه نمی تواند تعداد نوترون های هسته‏ی آن باشد؟
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ تعداد نوترون های هسته ی یک اتم (به­جز چند مورد استثنایی مانند و) برابر یا بیش تر از تعداد پروتون هاست .
متوسط - طراحی مولف

38) ایزوتوپ های یک عنصر از چه نظر به هم شباهت دارند؟
2) عدد جرمی
1) فراوانی نسبی
4) خواص شیمیایی
3) دارا بودن خاصیت پرتوزایی

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ ماهیت و خواص شیمیایی یک اتم ، به تعداد پروتون های سته ی آن (عدد اتمی) وابسته است . چنان­که می دانید این عدد برای تمام ایزوتوپ های یک عنصر برابر است .
در مورد بیش تر عنصرها، ممکن است برخی ایزوتوپ ها پایدار و برخی دیگر پرتوزا باشند. در عنصر نخست جدول تناوبی عنصرها، فراوانی نسبی ایزوتوپ های پایدار بسیار بیش تر است . در عنصرهای به بعد، فراوانی نسبی ایزوتوپ های پرتوزا بیش تر است . این را نیز بدانید که پرتوهای تابش شده از ایزوتوپ های یک عنصر ممکن است با هم متفاوت باشند.
متوسط - طراحی مولف

39) جرم سدیم  هیدروکسید  لازم برای تهیه‏ی محلول   از آن کدام است؟
(جرم های اتمی بر حسب
)
2)
1)
4)
3)

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ 

متوسط - طراحی مولف

40) کدام واکنش زیر از نوع جابه  جایی یگانه است؟
1)                       
                          
2)       
3)                        
                                        
4)                 
                                        

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ در واکنش، اتم مس ، جانشین اتم نقره در شده  است.
توجه داشته باشید که در واکنش جابه  جایی یگانه به طور معمول در هر سوی معادله یک عنصر و یک ترکیب وجود دارد.
واکنش های،و، به­ترتیب ، از نوع ترکیب ، سوختن و جابه  جایی دوگانه  اند.
متوسط - طراحی مولف

تاریخ ارسال: یکشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1386 ساعت 08:59 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر